Vedtægter

Egnsteater – Vedtægter

1.
Den selvejende institution Himmerlands Teater har hjemsted i Mariagerfjord Kommune og drives som egnsteater i henhold til § 15 i teaterloven.

2.
Himmerlands Teater har til formål at producere og udbyde professionelle forestillinger på et højt kvalitetsniveau for et bredt publikum.
Formålet tilgodeses primært som stationært teater i Mariagerfjord Kommune.I det omfang, det er økonomisk muligt, udøves turnerende teatervirksomhed, ligesom der gennemføres gæstespil.
Teatret gennemfører særlige aktiviteter for børn og unge.
Teatret kan udføre teaterpædagogisk virksomhed, kursusvirksomhed, konsulentarbejde og andre lignende aktiviteter.

3.
Himmerlands Teater ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med det overordnede ansvar for teatrets virksomhed. Denne består af udpegede medlemmer og sammensættes som følger:

Udpegede medlemmer:
3 udpeget af Mariagerfjord Kommune:
heraf 1 medlem med sæde i byrådet og 2 eksterne, alle med personlige suppleanter.
Disse er valgt for den 4-årige byrådsperiode.

Øvrige medlemmer:
4 indstilles af bestyrelsen:
heraf 1 repræsentant bragt i forslag af Erhvervsrådet
1 repræsentant for det teaterfaglige miljø
2 lokalt teaterinteresserede og godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid.
Disse er valgt for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Såfremt der ved teatret findes en venneforening, har denne indstillingsret til én plads.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, skal den udpegningsberettigede udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

4.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær én gang årligt, snarest muligt efter bestyrelsens udpegning.

5.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

6.
Bestyrelsen har til opgave nøje af følge teatrets kunstneriske og økonomiske ledelse, herunder påse, at teatrets budget overholdes, og at bogholderiet er forsvarligt tilrettelagt. I denne forbindelse tilgår de af revisionen udarbejdede kvartalsrapporter Mariagerfjord Kommune.

7.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af særlige opgaver.

8.
Det påhviler teatrets ledelse at udarbejde de årlige budgetforslag til godkendelse i bestyrelsen.

9.
Bestyrelsen holder møde så ofte, som det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden, dog mindst fire gange årligt. Møder skal afholdes, når formanden eller mindst tre medlemmer kræver det. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Er alle medlemmer indforstået, kan indkaldelsesvarslet i særlige tilfælde forkortes. For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet. Beslutninger kan endvidere træffes ved elektronisk kommunikation, hvis et flertal af bestyrelsen stemmer for det.

10.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre nærværende vedtægt i enkelte tilfælde kræver kvalificeret majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11.
Der udarbejdes et referat af alle møder. Senest 8 dage efter mødet udsendes dette til alle mødedeltagerne til endelig godkendelse ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

12.
Bestyrelsen ansætter og afskediger leder/ledere, og der udfærdiges et udkast til en ansættelsesaftale mellem parterne, som sendes til endelig godkendelse i Mariagerfjord Kommune. Kontraktperioden skal tilpasses den til enhver tid gældende driftsaftale med de tilskudsgivende myndigheder.

13.
Teaterledelsen kan alene afskediges, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer for det.

14.
Teaterledelsen har pligt til, gennem formanden at holde bestyrelsen løbende underrettet om teatrets kunstneriske og økonomiske forhold, herunder budgetafvigelser eller ændrede vilkår. Ved dispositioner af en økonomisk rækkevidde over kr. 10.000 skal formandens godkendelse indhentes.

15.
Himmerlands Teater tegnes af en teaterleder i forening med formanden for teatrets bestyrelse.

16.
Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

17.
Regnskabsperioden for Himmerlands Teater følger teatersæsonen (1. juli – 30. juni).

18.
I tilknytning til årsrapporten udarbejdes en årsberetning.

19.
Den af en statsautoriseret revisor reviderede årsrapport behandles af bestyrelsen inden udgangen af august måned. Institutionens årsrapport og årsberetning sendes til Mariagerfjord Kommune til godkendelse.

20.
Vedtægtsændringer kan til enhver tid ske, når 2/3 af bestyrelsen er til stede og med mindst 2/3 flertal i bestyrelsen samt efterfølgende godkendelse i Mariagerfjord Kommune.

21.
Ved en evt. ophævelse af Himmerlands Teater anvendes en evt. nettokapital til andet teaterformål i Mariagerfjord Kommune efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af de offentlige tilskudsydere.